Terug naar de overzichtspagina.

Was het aantal
Twentse jeugdigen dat in 2022
jeugdhulp ontving

Naar beneden scrollen om verder te lezen

‘Samen werken we aan een toekomstbestendig zorglandschap voor Twentse jeugdigen’

Op dit moment ontvangen ongeveer 15.000 jeugdigen in Twente een vorm van jeugdhulp. Net als in de rest van Nederland is dit aantal de afgelopen jaren toegenomen in Twente. Tegelijkertijd stijgen de kosten van de aanbieders van jeugdhulp, terwijl het beschikbare budget voor de jeugdhulp in Twente niet meestijgt. En daardoor ontstaat er een spanningsveld. Toch is er ook goed nieuws: in 2022 stellen de Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp in Twente (OZJT), de 14 Twentse gemeenten, de zorgaanbieders, professionals én jeugdigen samen de Regiovisie Jeugdhulp Twente op. Op basis van deze visie vindt de inkoop plaats. Liesbeth Meijling en Annemieke Ros van OZJT zien deze meerjarige overeenkomst als een groot winstpunt. ‘Door op basis van deze regiovisie in te kopen, kunnen we de jeugdhulp in Twente toekomstperspectief bieden.’

Samen zorgen voor de juiste zorg

‘Jeugdhulp is de verzamelnaam voor allerlei manieren waarop we jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar en hun ouders ondersteunen en/of jeugdigen behandelen, zodat zij veilig kunnen opgroeien en zich goed kunnen ontwikkelen. Jeugdhulp omvat vormen van hulp en ondersteuning die variëren van licht ambulant tot en met intensieve, zeer gespecialiseerde zorg in een al dan niet gesloten setting (jeugdzorgplus). Bij deze inkoop richten wij ons op de jeugdhulp die niet vrij toegankelijk is.’ Aan het woord is Annemieke Ros, integraal projectleider inkoop jeugdhulp 2025 bij de Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp in Twente, kortweg OZJT. Deze organisatie geeft uitvoering aan de samenwerking tussen de 14 Twentse gemeenten op het gebied van jeugdhulp. Annemieke: ‘In de praktijk betekent dit dat OZJT de gewenste jeugdhulp inkoopt en ervoor zorgt dat de gemaakte afspraken worden nageleefd.’

Liesbeth Meijling

Liesbeth Meijling

Regionaal contractmanager
bij OZJT

Annemieke Ros

Annemieke Ros

Integraal projectleider inkoop jeugdhulp 2025 bij OZJT

- Annemieke Ros

‘Jeugdhulp is de verzamelnaam voor allerlei manieren waarop we jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar en hun ouders ondersteunen, zodat zij veilig en gezond kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen’

Dat jeugdhulp inderdaad een heel breed begrip is, wordt onderstreept door Liesbeth Meijling, regionaal contractmanager bij OZJT en collega van Annemieke. ‘Deze hulp varieert van dagbesteding en wonen in een gezinshuis, tot hulp van een psycholoog en gesloten jeugdzorg. Waar het ons en de 14 Twentse gemeenten uiteindelijk om gaat, is dat elke jeugdige die hulp nodig heeft de juiste en professionele jeugdhulp krijgt. In 2022 ontvingen ruim 15.000 jeugdigen in Twente jeugdhulp. Dat is meer dan in 2021, terwijl het beschikbare budget van ongeveer 200 miljoen gelijk bleef. Ondertussen wordt de jeugdhulp door zorgaanbieders steeds duurder. Onder andere door toenemende loonkosten, meer externe inhuur en stijgende energieprijzen. Hierdoor kan je je voorstellen dat het steeds lastiger is om het zorgstelsel in Twente duurzaam en betaalbaar te houden.’

Duurzaam en betaalbaar zorgstelstel

‘Het is steeds uitdagender om het zorgstelsel voor jeugdhulp in Twente duurzaam en betaalbaar te houden’

- Liesbeth Meijling

Precies om die reden stellen de 14 Twentse gemeenten, zorgaanbieders, professionals, jeugdigen en hun ouders en OZJT in maart 2022 de Regiovisie Jeugdhulp Twente op. Annemieke legt uit: ‘In deze visie staat omschreven hoe we er de komende jaren samen voor gaan zorgen dat de jeugdhulp in Twente toekomstperspectief krijgt en houdt. Bij de inkoop van jeugdhulp gaan we bijvoorbeeld uit van de volgende 8 principes die leidend zijn:

 • De jeugdige in zijn/haar omgeving staat centraal;

 • Normaliseren is het uitgangspunt (sommige dingen horen bij het leven en daarom is jeugdhulp niet in alle gevallen nodig);

 • Ondersteuning is zo licht en zo nabij als mogelijk en zo zwaar en specialistisch als nodig;

 • Thuis, tenzij…(de jeugdige krijgt zoveel mogelijk thuis hulp, tenzij het niet anders kan);

 • In Twente kennen we een overzichtelijk zorglandschap, effectief en beheersbaar;

 • In Twente werken wij zonder wachtlijsten;

 • Wij investeren in blijvend leren en verbeteren, data gedreven;

 • Het stelsel van jeugdhulp is duurzaam en betaalbaar.

Annemieke vervolgt: ‘Persoonlijk vind ik het heel fijn dat deze visie er is, want hierdoor kunnen we bij de inkoop van jeugdhulp telkens terugvallen op de uitgangspunten uit de regiovisie. Dat zorgt voor richting en kaders.’

De Regiovisie Jeugdhulp Twente

‘Samen met de 14 Twentse gemeenten, zorgaanbieders, professionals, jeugdigen en hun ouders heeft OZJT de Regiovisie Jeugdhulp Twente opgesteld’

- Annemieke Ros

Strategische inkoop van jeugdzorg

Naast dat overzicht en die duidelijkheid is Liesbeth vooral ook blij dat de Regiovisie Jeugdhulp Twente door alle betrokken partijen wordt gedragen. ‘Het gevoel dat we elkaar nodig hebben, leeft steeds meer. En dus is niet meer dan vanzelfsprekend dat we samenwerken en partnerschappen aangaan. Daar zijn we in Twente echt sterk in vind ik.’ Maar voordat de partijen elkaar een high-five kunnen geven, moeten Annemieke, Liesbeth en hun collega’s ervoor zorgen dat de juiste jeugdhulp voor het juiste bedrag wordt ingekocht. En dat valt nog niet mee, aldus Liesbeth. ‘De huidige contracten lopen tot eind 2024. De nieuwe contracten met de zorgaanbieders gaan
op 1 januari 2025 in en hebben een duur van 6 jaar. Vandaar dat we nu in 3 projectgroepen met totaal ongeveer 35 medewerkers vanuit gemeenten en vanuit diverse disciplines volop bezig zijn om de 8 leidende principes uit de regiovisie zo goed mogelijk te vertalen naar de inkoop en de contracten. Je kunt je voorstellen dat dit best een ingewikkelde puzzel is.’

‘In Twente zijn we sterk in samenwerken
en het aangaan van partnerschappen’

- Liesbeth Meijling

Een toekomstbestendig zorglandschap

‘In het kort komt het erop neer dat we in 4 fasen ervoor gaan zorgen dat we de gewenste jeugdhulp voor de juiste prijs en onder de juiste voorwaarden inkopen’,
zo vertelt Annemieke. Allereerst kijken we in de eerste fase welke jeugdhulp we nu inkopen en in de tweede fase welke punten we willen aanpassen of verder willen ontwikkelen. Vervolgens schrijven we in de derde fase een bestek, waarin we alle eisen en voorwaarden omschrijven waaraan de jeugdhulp moet voldoen en aan het eind van de derde fase sluiten we de contacten af. Tenslotte voeren wij en de vanaf 2025 gecontracteerde zorgaanbieders de implementatie van de nieuwe contracten uit. Bij dit hele traject houden we de toekomstbestendigheid van de jeugdhulp in Twente in ons achterhoofd. Hoe kunnen we die ondersteuning bieden die in de komende jaren geboden moet worden? En hoe kunnen we meteen verbeteringsslagen doorvoeren, zodat we de jeugdhulp waar mogelijk verbeteren en verfijnen? Al met al is het een mooie maar complexe uitdaging en we hebben een keiharde deadline. Toch ben
ik ervan overtuigd dat het ons lukt om de jeugdhulp zo in te kopen, dat er een toekomstbestendig zorglandschap ontstaat waar alle Twentse jeugdigen baat bij hebben.’

‘Ik ben ervan overtuigd dat het ons lukt om de jeugdhulp zo in te kopen, dat er een toekomstbestendig zorglandschap ontstaat waar alle Twentse jeugdigen baat bij hebben’

- Annemieke Ros

Terug naar de overzichtspagina.
Sluit het antwoord

fout!

In 2022 ontvingen ongeveer 15.000 jeugdigen in Twente een vorm van jeugdhulp.

Naar beneden scrollen om verder te lezen

‘Samen werken we aan een toekomstbestendig zorglandschap voor Twentse jeugdigen’

Liesbeth Meijling

Liesbeth Meijling

Regionaal contractmanager
bij OZJT

Annemieke Ros

Annemieke Ros

Integraal projectleider inkoop jeugdhulp 2025 bij OZJT

‘Jeugdhulp is de verzamelnaam voor allerlei manieren waarop we jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar en hun ouders ondersteunen, zodat zij veilig en gezond kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen’

- Annemieke Ros

Duurzaam en betaalbaar zorgstelstel

Dat jeugdhulp inderdaad een heel breed begrip is, wordt onderstreept door Liesbeth Meijling, regionaal contractmanager bij OZJT en collega van Annemieke. ‘Deze hulp varieert van dagbesteding en wonen in een gezinshuis, tot hulp van een psycholoog en gesloten jeugdzorg. Waar het ons en de 14 Twentse gemeenten uiteindelijk om gaat, is dat elke jeugdige die hulp nodig heeft de juiste en professionele jeugdhulp krijgt. In 2022 ontvingen ruim 15.000 jeugdigen in Twente jeugdhulp. Dat is meer dan in 2021, terwijl het beschikbare budget van ongeveer 200 miljoen gelijk bleef. Ondertussen wordt de jeugdhulp door zorgaanbieders steeds duurder. Onder andere door toenemende loonkosten, meer externe inhuur en stijgende energieprijzen. Hierdoor kan je je voorstellen dat het steeds lastiger is om het zorgstelsel in Twente duurzaam en betaalbaar te houden.’

‘Het is steeds uitdagender om het zorgstelsel voor jeugdhulp in Twente duurzaam en betaalbaar te houden’

- Liesbeth Meijling

De Regiovisie Jeugdhulp Twente

Precies om die reden stellen de 14 Twentse gemeenten, zorgaanbieders, professionals, jeugdigen en hun ouders en OZJT in maart 2022 de Regiovisie Jeugdhulp Twente op. Annemieke legt uit: ‘In deze visie staat omschreven hoe we er de komende jaren samen voor gaan zorgen dat de jeugdhulp in Twente toekomstperspectief krijgt en houdt. Bij de inkoop van jeugdhulp gaan we bijvoorbeeld uit van de volgende 8 principes die leidend zijn:

 • De jeugdige in zijn/haar omgeving staat centraal;

 • Normaliseren is het uitgangspunt (sommige dingen horen bij het leven en daarom is jeugdhulp niet in alle gevallen nodig);

 • Ondersteuning is zo licht en zo nabij als mogelijk en zo zwaar en specialistisch als nodig;

 • Thuis, tenzij…(de jeugdige krijgt zoveel mogelijk thuis hulp, tenzij het niet anders kan);

 • In Twente kennen we een overzichtelijk zorglandschap, effectief en beheersbaar;

 • In Twente werken wij zonder wachtlijsten;

 • Wij investeren in blijvend leren en verbeteren, data gedreven;

 • Het stelsel van jeugdhulp is duurzaam en betaalbaar.

Annemieke vervolgt: ‘Persoonlijk vind ik het heel fijn dat deze visie er is, want hierdoor kunnen we bij de inkoop van jeugdhulp telkens terugvallen op de uitgangspunten uit de regiovisie. Dat zorgt voor richting en kaders.’

‘Samen met de 14 Twentse gemeenten, zorgaanbieders, professionals, jeugdigen en hun ouders heeft OZJT de Regiovisie Jeugdhulp Twente opgesteld’

- Annemieke Ros

Strategische inkoop van jeugdzorg

Naast dat overzicht en die duidelijkheid is Liesbeth vooral ook blij dat de Regiovisie Jeugdhulp Twente door alle betrokken partijen wordt gedragen. ‘Het gevoel dat we elkaar nodig hebben, leeft steeds meer. En dus is niet meer dan vanzelfsprekend dat we samenwerken en partnerschappen aangaan. Daar zijn we in Twente echt sterk in vind ik.’ Maar voordat de partijen elkaar een high-five kunnen geven, moeten Annemieke, Liesbeth en hun collega’s ervoor zorgen dat de juiste jeugdhulp voor het juiste bedrag wordt ingekocht. En dat valt nog niet mee, aldus Liesbeth. ‘De huidige contracten lopen tot eind 2024. De nieuwe contracten met de zorgaanbieders gaan
op 1 januari 2025 in en hebben een duur van 6 jaar. Vandaar dat we nu in 3 projectgroepen met totaal ongeveer 35 medewerkers vanuit gemeenten en vanuit diverse disciplines volop bezig zijn om de 8 leidende principes uit de regiovisie zo goed mogelijk te vertalen naar de inkoop en de contracten. Je kunt je voorstellen dat dit best een ingewikkelde puzzel is.’

‘In Twente zijn we sterk in samenwerken
en het aangaan van partnerschappen’

- Liesbeth Meijling

Een toekomstbestendig zorglandschap

‘In het kort komt het erop neer dat we in 4 fasen ervoor gaan zorgen dat we de gewenste jeugdhulp voor de juiste prijs en onder de juiste voorwaarden inkopen’,
zo vertelt Annemieke. Allereerst kijken we in de eerste fase welke jeugdhulp we nu inkopen en in de tweede fase welke punten we willen aanpassen of verder willen ontwikkelen. Vervolgens schrijven we in de derde fase een bestek, waarin we alle eisen en voorwaarden omschrijven waaraan de jeugdhulp moet voldoen en aan het eind van de derde fase sluiten we de contacten af. Tenslotte voeren wij en de vanaf 2025 gecontracteerde zorgaanbieders de implementatie van de nieuwe contracten uit. Bij dit hele traject houden we de toekomstbestendigheid van de jeugdhulp in Twente in ons achterhoofd. Hoe kunnen we die ondersteuning bieden die in de komende jaren geboden moet worden? En hoe kunnen we meteen verbeteringsslagen doorvoeren, zodat we de jeugdhulp waar mogelijk verbeteren en verfijnen? Al met al is het een mooie maar complexe uitdaging en we hebben een keiharde deadline. Toch ben
ik ervan overtuigd dat het ons lukt om de jeugdhulp zo in te kopen, dat er een toekomstbestendig zorglandschap ontstaat waar alle Twentse jeugdigen baat bij hebben.’

‘Ik ben ervan overtuigd dat het ons lukt om de jeugdhulp zo in te kopen, dat er een toekomstbestendig zorglandschap ontstaat waar alle Twentse jeugdigen baat bij hebben’

- Annemieke Ros

Op dit moment ontvangen ongeveer 15.000 jeugdigen in Twente een vorm van jeugdhulp. Net als in de rest van Nederland is dit aantal de afgelopen jaren toegenomen in Twente. Tegelijkertijd stijgen de kosten van de aanbieders van jeugdhulp, terwijl het beschikbare budget voor de jeugdhulp in Twente niet meestijgt. En daardoor ontstaat er een spanningsveld. Toch is er ook goed nieuws: in 2022 stellen de Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp in Twente (OZJT), de 14 Twentse gemeenten, de zorgaanbieders, professionals én jeugdigen samen de Regiovisie Jeugdhulp Twente op. Op basis van deze visie vindt de inkoop plaats. Liesbeth Meijling en Annemieke Ros van OZJT zien deze meerjarige overeenkomst als een groot winstpunt. ‘Door op basis van deze regiovisie in te kopen, kunnen we de jeugdhulp in Twente toekomstperspectief bieden.’

Samen zorgen voor de juiste zorg

‘Jeugdhulp is de verzamelnaam voor allerlei manieren waarop we jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar en hun ouders ondersteunen en/of jeugdigen behandelen, zodat zij veilig kunnen opgroeien en zich goed kunnen ontwikkelen. Jeugdhulp omvat vormen van hulp en ondersteuning die variëren van licht ambulant tot en met intensieve, zeer gespecialiseerde zorg in een al dan niet gesloten setting (jeugdzorgplus). Bij deze inkoop richten wij ons op de jeugdhulp die niet vrij toegankelijk is.’ Aan het woord is Annemieke Ros, integraal projectleider inkoop jeugdhulp 2025 bij de Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp in Twente, kortweg OZJT. Deze organisatie geeft uitvoering aan de samenwerking tussen de 14 Twentse gemeenten op het gebied van jeugdhulp. Annemieke: ‘In de praktijk betekent dit dat OZJT de gewenste jeugdhulp inkoopt en ervoor zorgt dat de gemaakte afspraken worden nageleefd.’

Terug naar de overzichtspagina.
Sluit het antwoord

Goed!

In 2022 ontvingen ongeveer 15.000 jeugdigen in Twente een vorm van jeugdhulp.

Naar beneden scrollen om verder te lezen

‘Samen werken we aan een toekomstbestendig zorglandschap voor Twentse jeugdigen’

Liesbeth Meijling

Liesbeth Meijling

Regionaal contractmanager
bij OZJT

Annemieke Ros

Annemieke Ros

Integraal projectleider inkoop jeugdhulp 2025 bij OZJT

‘Jeugdhulp is de verzamelnaam voor allerlei manieren waarop we jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar en hun ouders ondersteunen, zodat zij veilig en gezond kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen’

- Annemieke Ros

Duurzaam en betaalbaar zorgstelstel

Dat jeugdhulp inderdaad een heel breed begrip is, wordt onderstreept door Liesbeth Meijling, regionaal contractmanager bij OZJT en collega van Annemieke. ‘Deze hulp varieert van dagbesteding en wonen in een gezinshuis, tot hulp van een psycholoog en gesloten jeugdzorg. Waar het ons en de 14 Twentse gemeenten uiteindelijk om gaat, is dat elke jeugdige die hulp nodig heeft de juiste en professionele jeugdhulp krijgt. In 2022 ontvingen ruim 15.000 jeugdigen in Twente jeugdhulp. Dat is meer dan in 2021, terwijl het beschikbare budget van ongeveer 200 miljoen gelijk bleef. Ondertussen wordt de jeugdhulp door zorgaanbieders steeds duurder. Onder andere door toenemende loonkosten, meer externe inhuur en stijgende energieprijzen. Hierdoor kan je je voorstellen dat het steeds lastiger is om het zorgstelsel in Twente duurzaam en betaalbaar te houden.’

‘Het is steeds uitdagender om het zorgstelsel voor jeugdhulp in Twente duurzaam en betaalbaar te houden’

- Liesbeth Meijling

De Regiovisie Jeugdhulp Twente

Precies om die reden stellen de 14 Twentse gemeenten, zorgaanbieders, professionals, jeugdigen en hun ouders en OZJT in maart 2022 de Regiovisie Jeugdhulp Twente op. Annemieke legt uit: ‘In deze visie staat omschreven hoe we er de komende jaren samen voor gaan zorgen dat de jeugdhulp in Twente toekomstperspectief krijgt en houdt. Bij de inkoop van jeugdhulp gaan we bijvoorbeeld uit van de volgende 8 principes die leidend zijn:

 • De jeugdige in zijn/haar omgeving staat centraal;

 • Normaliseren is het uitgangspunt (sommige dingen horen bij het leven en daarom is jeugdhulp niet in alle gevallen nodig);

 • Ondersteuning is zo licht en zo nabij als mogelijk en zo zwaar en specialistisch als nodig;

 • Thuis, tenzij…(de jeugdige krijgt zoveel mogelijk thuis hulp, tenzij het niet anders kan);

 • In Twente kennen we een overzichtelijk zorglandschap, effectief en beheersbaar;

 • In Twente werken wij zonder wachtlijsten;

 • Wij investeren in blijvend leren en verbeteren, data gedreven;

 • Het stelsel van jeugdhulp is duurzaam en betaalbaar.

Annemieke vervolgt: ‘Persoonlijk vind ik het heel fijn dat deze visie er is, want hierdoor kunnen we bij de inkoop van jeugdhulp telkens terugvallen op de uitgangspunten uit de regiovisie. Dat zorgt voor richting en kaders.’

‘Samen met de 14 Twentse gemeenten, zorgaanbieders, professionals, jeugdigen en hun ouders heeft OZJT de Regiovisie Jeugdhulp Twente opgesteld’

- Annemieke Ros

Strategische inkoop van jeugdzorg

Naast dat overzicht en die duidelijkheid is Liesbeth vooral ook blij dat de Regiovisie Jeugdhulp Twente door alle betrokken partijen wordt gedragen. ‘Het gevoel dat we elkaar nodig hebben, leeft steeds meer. En dus is niet meer dan vanzelfsprekend dat we samenwerken en partnerschappen aangaan. Daar zijn we in Twente echt sterk in vind ik.’ Maar voordat de partijen elkaar een high-five kunnen geven, moeten Annemieke, Liesbeth en hun collega’s ervoor zorgen dat de juiste jeugdhulp voor het juiste bedrag wordt ingekocht. En dat valt nog niet mee, aldus Liesbeth. ‘De huidige contracten lopen tot eind 2024. De nieuwe contracten met de zorgaanbieders gaan
op 1 januari 2025 in en hebben een duur van 6 jaar. Vandaar dat we nu in 3 projectgroepen met totaal ongeveer 35 medewerkers vanuit gemeenten en vanuit diverse disciplines volop bezig zijn om de 8 leidende principes uit de regiovisie zo goed mogelijk te vertalen naar de inkoop en de contracten. Je kunt je voorstellen dat dit best een ingewikkelde puzzel is.’

‘In Twente zijn we sterk in samenwerken
en het aangaan van partnerschappen’

- Liesbeth Meijling

Een toekomstbestendig zorglandschap

‘In het kort komt het erop neer dat we in 4 fasen ervoor gaan zorgen dat we de gewenste jeugdhulp voor de juiste prijs en onder de juiste voorwaarden inkopen’,
zo vertelt Annemieke. Allereerst kijken we in de eerste fase welke jeugdhulp we nu inkopen en in de tweede fase welke punten we willen aanpassen of verder willen ontwikkelen. Vervolgens schrijven we in de derde fase een bestek, waarin we alle eisen en voorwaarden omschrijven waaraan de jeugdhulp moet voldoen en aan het eind van de derde fase sluiten we de contacten af. Tenslotte voeren wij en de vanaf 2025 gecontracteerde zorgaanbieders de implementatie van de nieuwe contracten uit. Bij dit hele traject houden we de toekomstbestendigheid van de jeugdhulp in Twente in ons achterhoofd. Hoe kunnen we die ondersteuning bieden die in de komende jaren geboden moet worden? En hoe kunnen we meteen verbeteringsslagen doorvoeren, zodat we de jeugdhulp waar mogelijk verbeteren en verfijnen? Al met al is het een mooie maar complexe uitdaging en we hebben een keiharde deadline. Toch ben
ik ervan overtuigd dat het ons lukt om de jeugdhulp zo in te kopen, dat er een toekomstbestendig zorglandschap ontstaat waar alle Twentse jeugdigen baat bij hebben.’

‘Ik ben ervan overtuigd dat het ons lukt om de jeugdhulp zo in te kopen, dat er een toekomstbestendig zorglandschap ontstaat waar alle Twentse jeugdigen baat bij hebben’

- Annemieke Ros

Op dit moment ontvangen ongeveer 15.000 jeugdigen in Twente een vorm van jeugdhulp. Net als in de rest van Nederland is dit aantal de afgelopen jaren toegenomen in Twente. Tegelijkertijd stijgen de kosten van de aanbieders van jeugdhulp, terwijl het beschikbare budget voor de jeugdhulp in Twente niet meestijgt. En daardoor ontstaat er een spanningsveld. Toch is er ook goed nieuws: in 2022 stellen de Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp in Twente (OZJT), de 14 Twentse gemeenten, de zorgaanbieders, professionals én jeugdigen samen de Regiovisie Jeugdhulp Twente op. Op basis van deze visie vindt de inkoop plaats. Liesbeth Meijling en Annemieke Ros van OZJT zien deze meerjarige overeenkomst als een groot winstpunt. ‘Door op basis van deze regiovisie in te kopen, kunnen we de jeugdhulp in Twente toekomstperspectief bieden.’

Samen zorgen voor de juiste zorg

‘Jeugdhulp is de verzamelnaam voor allerlei manieren waarop we jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar en hun ouders ondersteunen en/of jeugdigen behandelen, zodat zij veilig kunnen opgroeien en zich goed kunnen ontwikkelen. Jeugdhulp omvat vormen van hulp en ondersteuning die variëren van licht ambulant tot en met intensieve, zeer gespecialiseerde zorg in een al dan niet gesloten setting (jeugdzorgplus). Bij deze inkoop richten wij ons op de jeugdhulp die niet vrij toegankelijk is.’ Aan het woord is Annemieke Ros, integraal projectleider inkoop jeugdhulp 2025 bij de Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp in Twente, kortweg OZJT. Deze organisatie geeft uitvoering aan de samenwerking tussen de 14 Twentse gemeenten op het gebied van jeugdhulp. Annemieke: ‘In de praktijk betekent dit dat OZJT de gewenste jeugdhulp inkoopt en ervoor zorgt dat de gemaakte afspraken worden nageleefd.’

Terug naar de overzichtspagina.

Was het aantal
Twentse jeugdigen dat in 2022
jeugdhulp ontving

‘Samen werken we aan een toekomstbestendig zorglandschap voor Twentse jeugdigen’

Op dit moment ontvangen ongeveer 15.000 jeugdigen in Twente een vorm van jeugdhulp. Net als in de rest van Nederland is dit aantal de afgelopen jaren toegenomen in Twente. Tegelijkertijd stijgen de kosten van de aanbieders van jeugdhulp, terwijl het beschikbare budget voor de jeugdhulp in Twente niet meestijgt. En daardoor ontstaat er een spanningsveld. Toch is er ook goed nieuws: in 2022 stellen de Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp in Twente (OZJT), de 14 Twentse gemeenten, de zorgaanbieders, professionals én jeugdigen samen de Regiovisie Jeugdhulp Twente op. Op basis van deze visie vindt de inkoop plaats. Liesbeth Meijling en Annemieke Ros van OZJT zien deze meerjarige overeenkomst als een groot winstpunt. ‘Door op basis van deze regiovisie in te kopen, kunnen we de jeugdhulp in Twente toekomstperspectief bieden.’

‘Jeugdhulp is de verzamelnaam voor allerlei manieren waarop we jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar en hun ouders ondersteunen en/of jeugdigen behandelen, zodat zij veilig kunnen opgroeien en zich goed kunnen ontwikkelen. Jeugdhulp omvat vormen van hulp en ondersteuning die variëren van licht ambulant tot en met intensieve, zeer gespecialiseerde zorg in een al dan niet gesloten setting (jeugdzorgplus). Bij deze inkoop richten wij ons op de jeugdhulp die niet vrij toegankelijk is.’ Aan het woord is Annemieke Ros, integraal projectleider inkoop jeugdhulp 2025 bij de Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp in Twente, kortweg OZJT. Deze organisatie geeft uitvoering aan de samenwerking tussen de 14 Twentse gemeenten op het gebied van jeugdhulp. Annemieke: ‘In de praktijk betekent dit dat OZJT de gewenste jeugdhulp inkoopt en ervoor zorgt dat de gemaakte afspraken worden nageleefd.’

Samen zorgen voor de juiste zorg

Liesbeth Meijling

Liesbeth Meijling

Regionaal contractmanager
bij OZJT

Annemieke Ros

Annemieke Ros

Integraal projectleider inkoop jeugdhulp 2025 bij OZJT

‘Jeugdhulp is de verzamelnaam voor allerlei manieren waarop we jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar en hun ouders ondersteunen, zodat zij veilig en gezond kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen’

- Annemieke Ros

Duurzaam en betaalbaar zorgstelstel

Dat jeugdhulp inderdaad een heel breed begrip is, wordt onderstreept door Liesbeth Meijling, regionaal contractmanager bij OZJT en collega van Annemieke. ‘Deze hulp varieert van dagbesteding en wonen in een gezinshuis, tot hulp van een psycholoog en gesloten jeugdzorg. Waar het ons en de 14 Twentse gemeenten uiteindelijk om gaat, is dat elke jeugdige die hulp nodig heeft de juiste en professionele jeugdhulp krijgt. In 2022 ontvingen ruim 15.000 jeugdigen in Twente jeugdhulp. Dat is meer dan in 2021, terwijl het beschikbare budget van ongeveer 200 miljoen gelijk bleef. Ondertussen wordt de jeugdhulp door zorgaanbieders steeds duurder. Onder andere door toenemende loonkosten, meer externe inhuur en stijgende energieprijzen. Hierdoor kan je je voorstellen dat het steeds lastiger is om het zorgstelsel in Twente duurzaam en betaalbaar te houden.’

‘Het is steeds uitdagender om het zorgstelsel voor jeugdhulp in Twente duurzaam en betaalbaar te houden’

- Liesbeth Meijling

De Regiovisie Jeugdhulp Twente

Precies om die reden stellen de 14 Twentse gemeenten, zorgaanbieders, professionals, jeugdigen en hun ouders en OZJT in maart 2022 de Regiovisie Jeugdhulp Twente op. Annemieke legt uit: ‘In deze visie staat omschreven hoe we er de komende jaren samen voor gaan zorgen dat de jeugdhulp in Twente toekomstperspectief krijgt en houdt. Bij de inkoop van jeugdhulp gaan we bijvoorbeeld uit van de volgende 8 principes die leidend zijn:

 • De jeugdige in zijn/haar omgeving staat centraal;

 • Normaliseren is het uitgangspunt (sommige dingen horen bij het leven en daarom is jeugdhulp niet in alle gevallen nodig);

 • Ondersteuning is zo licht en zo nabij als mogelijk en zo zwaar en specialistisch als nodig;

 • Thuis, tenzij…(de jeugdige krijgt zoveel mogelijk thuis hulp, tenzij het niet anders kan);

 • In Twente kennen we een overzichtelijk zorglandschap, effectief en beheersbaar;

 • In Twente werken wij zonder wachtlijsten;

 • Wij investeren in blijvend leren en verbeteren, data gedreven;

 • Het stelsel van jeugdhulp is duurzaam en betaalbaar.

Annemieke vervolgt: ‘Persoonlijk vind ik het heel fijn dat deze visie er is, want hierdoor kunnen we bij de inkoop van jeugdhulp telkens terugvallen op de uitgangspunten uit de regiovisie. Dat zorgt voor richting en kaders.’

‘Samen met de 14 Twentse gemeenten, zorgaanbieders, professionals, jeugdigen en hun ouders heeft OZJT de Regiovisie Jeugdhulp Twente opgesteld’

- Annemieke Ros

Strategische inkoop van jeugdzorg

Naast dat overzicht en die duidelijkheid is Liesbeth vooral ook blij dat de Regiovisie Jeugdhulp Twente door alle betrokken partijen wordt gedragen. ‘Het gevoel dat we elkaar nodig hebben, leeft steeds meer. En dus is niet meer dan vanzelfsprekend dat we samenwerken en partnerschappen aangaan. Daar zijn we in Twente echt sterk in vind ik.’ Maar voordat de partijen elkaar een high-five kunnen geven, moeten Annemieke, Liesbeth en hun collega’s ervoor zorgen dat de juiste jeugdhulp voor het juiste bedrag wordt ingekocht. En dat valt nog niet mee, aldus Liesbeth. ‘De huidige contracten lopen tot eind 2024. De nieuwe contracten met de zorgaanbieders gaan op 1 januari 2025 in en hebben een duur van 6 jaar. Vandaar dat we nu in 3 projectgroepen met totaal ongeveer 35 medewerkers vanuit gemeenten en vanuit diverse disciplines volop bezig zijn om de 8 leidende principes uit de regiovisie zo goed mogelijk te vertalen naar de inkoop en de contracten. Je kunt je voorstellen dat dit best een ingewikkelde puzzel is.’

‘In Twente zijn we sterk in samenwerken
en het aangaan van partnerschappen’

- Liesbeth Meijling

Een toekomstbestendig zorglandschap

‘In het kort komt het erop neer dat we in 4 fasen ervoor gaan zorgen dat we de gewenste jeugdhulp voor de juiste prijs en onder de juiste voorwaarden inkopen’,
zo vertelt Annemieke. Allereerst kijken we in de eerste fase welke jeugdhulp we nu inkopen en in de tweede fase welke punten we willen aanpassen of verder willen ontwikkelen. Vervolgens schrijven we in de derde fase een bestek, waarin we alle eisen en voorwaarden omschrijven waaraan de jeugdhulp moet voldoen en aan het eind van de derde fase sluiten we de contacten af. Tenslotte voeren wij en de vanaf 2025 gecontracteerde zorgaanbieders de implementatie van de nieuwe contracten uit. Bij dit hele traject houden we de toekomstbestendigheid van de jeugdhulp in Twente in ons achterhoofd. Hoe kunnen we die ondersteuning bieden die in de komende jaren geboden moet worden? En hoe kunnen we meteen verbeteringsslagen doorvoeren, zodat we de jeugdhulp waar mogelijk verbeteren en verfijnen? Al met al is het een mooie maar complexe uitdaging en we hebben een keiharde deadline. Toch ben
ik ervan overtuigd dat het ons lukt om de jeugdhulp zo in te kopen, dat er een toekomstbestendig zorglandschap ontstaat waar alle Twentse jeugdigen baat bij hebben.’

‘Ik ben ervan overtuigd dat het ons lukt om de jeugdhulp zo in te kopen, dat er een toekomstbestendig zorglandschap ontstaat waar alle Twentse jeugdigen baat bij hebben’

- Annemieke Ros